عمل جراحی بینی گوشتی

عمل جراحی بینی گوشتی

درباره عمل جراحی بینی گوشتی عمل جراحی بینی گوشتی : نوع پوست در تعیین نتیجه جراحی بینی بسیار مهم است زیرا این عامل، گوشتی و استخوانی بودن نوع بینی را مشخص می کند به گونه ای که اگر پوست ضخیم باشد بینی گوشتی و در

ادامه مقاله