چسب زدن به بینی - دکتر یحیوی

چسب زدن بینی

چسب زدن بینی بعد از جراحی یکی از مراقبت های است که حتما باید بعد از برداشتن اسپلینت بینی به مدت یک ماه یا حتی بیشتر بعد از جراحی بینی انجام داد که تاثیر به سزایی در دستیابی به بهترین نتیجه از جراحی بینی و

ادامه مقاله