استئوتومی در جراحی بینی

استئوتومی در جراحی بینی

استئوتومی در جراحی بینی استئوتومی در جراحی بینی نوعی عملکرد است که جراح بینی، استخوان را با هدف خاص برش داده و می شکند. برش ها با تکنیک مخصوص و کنترل شده ایجاد می شوند. به طور کلی استئوتومی به منظور برطرف کردن نواقص و

ادامه مقاله